Een veilig sportklimaat bij STB: hoe voorkomen we grensoverschrijdend gedrag?

Wat is grensoverschrijdend gedrag ?

Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag is een verzamelbegrip voor agressie, pesten, discriminatie, machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Ongewenst gedrag komt overal voor: op het werk, in de disco, op school…en helaas ook in de sport. Als STB willen we al onze leden een veilige omgeving bieden voor het uitoefenen van de sport. Hieronder staat wat onze visie is, en hoe we dat willen bereiken.

Visie

We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Beleid

Om deze visie waar te maken hebben we een aantal zaken afgesproken en vastgelegd:

 1. Er zijn gedragsregels opgesteld voor sporters, trainers/begeleiders en andere vrijwilligers bij de club, waar iedereen zich aan dient te houden;
 2. Alle trainers, bestuursleden en vrijwilligers moeten een VOG (verklaring omtrent gedrag) aanleveren, waarmee wordt voorkomen dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen;
 3. Als het toch fout gaat, dan kunnen leden dat melden bij de vertrouwenscontactpersonen van STB. Zij kunnen een luisterend oor bieden en helpen om het probleem op te lossen.
 4. Het bestuur zal optreden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en indien nodig treffen wij passende maatregelen. Eventuele gevallen van seksuele intimidatie worden verplicht gemeld bij de KNSB en/of het Centrum Veilige Sport;

Hieronder staan elk van deze vier punten verder uitgelegd.

1. Gedragsregels

We hebben als STB de gedragsregels van NOC*NSF overgenomen. Hieronder staan per groep de belangrijkste regels en een link naar de volledige gedragscode:

Leden / sporters (gehele gedragscode)

 • Je hebt respect voor iedereen: voor je medesporters, je tegenstander, de scheidsrechter en juryleden, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Je draagt bij aan een positief en plezierig sportklimaat: Blijf van anderen af, raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Je bent eerlijk en sportief: speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
 • Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag roepen we je op dit te melden bij ons of de vertrouwenspersoon (VCP).

Trainers, coaches en begeleiders (gehele gedragscode)

 • Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Blijf van anderen af, raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Bestuursleden en vrijwilligers (gehele gedragscode)

 • Je bent dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging of andere rechtspersoon en richt je op het belang van de leden en/of aangeslotenen.
 • Je bent open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 • Je bent betrouwbaar. Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Gebruik vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.
 • Voorkom (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul geen nevenfunctie en ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie.
 • Neem (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag.

2. VOG voor trainers en vrijwilligers

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor zijn of haar huidige taak. Denk hierbij aan het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Alle trainers, bestuursleden en vrijwilligers bij STB kunnen via de vereniging (gratis) zo’n VOG aanvragen en bij het bestuur aanleveren.

3. Vertrouwenscontactpersonen

Mocht je ondanks bovenstaande regels bij STB toch te maken krijgen met ongewenst gedrag, dan is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon voor een luisterend oor. Bij STB hebben we twee vertrouwenscontactpersonen: Gerard Wierda en Aggie Walsma. Bij deze mensen kun je vertrouwelijk je ervaringen bespreken. Zij weten ook hoe ze je verder kunnen helpen, en kunnen meedenken over het vinden van een oplossing.

Loop je dus tegen dit soort zaken aan, neem dan vooral contact op met Gerard of Aggie ! Je kunt ze tijdens / na de training aanspreken, of een mailtje sturen (bijv. met het verzoek om je terug te bellen). De emailadressen zijn:

4. Optreden en melden

Als er zich gevallen van ongewenst gedrag voordoen binnen STB, dan zal het bestuur optreden en gepaste maatregelen nemen. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding kunnen deze maatregelen variëren van het voeren van gesprekken met betrokkenen tot het royeren van leden en/of trainers / begeleiders. Daarnaast zijn verenigingen volgens het reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) verplicht om gevallen van seksuele intimidatie te melden bij de sportbond (KNSB) of het Centrum Veilige Sport. Trainers en begeleiders van STB zijn op hun beurt verplicht om (vermoedens van) seksuele intimidatie binnen de vereniging te melden bij het bestuur.